18 Nov

مردی پس از 20 سال فراموشی ماشین خود را پیدا کرد

مردی پس از 20 سال فراموشی ماشین خود را پیدا کرد

مردی پس از 20 سال فراموشی ماشین خود را پیدا کرد

برای همه ما اتفاق افتاده است که وسیله ای را در جایی قرار داده باشیم و مدتی بعد که در پی آن هستیم، در پیدا کردن آن ناموفق بوده باشیم. گاهاً ممکن است ساعت ها و حتی روزها نیز به دنبال آن وسیله بگردیم، اما مسلماً اتفاقات این چنینی قابل مقایسه با مرد آلمانی که 20 سال پیش ماشین خود را گم کرده بود نیست.

طبق گزارش Metro، مرد مسنی که حالا 76 سال دارد، در سال 1997 گزارش داد که ماشین فولکس واگن پاسات خود را پس از پارک کردن در پارکینگی در فرانکفورت گم کرده و این ماجرا را فراموش کرده است. حالا پس از گذشت این مدت زمان طولانی، زمانی که این پارکینگ مراحل تعطیلی خود را طی میکند، پاسات پیدا شده است، البته این ماشین دیگر قابل استفاده نیست.

گزارش محلی، این داستان را اینگونه توضیح داده است:

بیست سال پیش، مردم در صلح و آرامش زندگی میکردند. اما یک نفر چیزی را فراموش کرد و فقط گهگاهی مخفیانه به این موضوع فکر میکرد که ماشینش امروز ممکن است کجا باشد. یک روز سرانجام پلیس زنگ میزد و ماشین برمیگردد. البته ماشین هیچوقت جایی نرفته بود.

برای مدت 2 دهه، ماشین دقیقاً جایی بود که راننده آن را پارک کرده بود. در پارکینگی در یک ساختمان تجاری، در حال زنگ زدن بود و این موضوع احتمالا ادامه پیدا میکرد، اگر این ساختمان در حال تخریب نبود. تنها در همین موقعیت بود که ماشین فراموش شده توانست جلب توجه کند.  با این حال زمانیکه مرد 76 ساله ماشین محبوب قدیمی خود را در حال زنگ زدن دید، تصمیم گرفت که در آخرین سفر او را گورستان ماشین منتقل کند.

 

مردی پس از 20 سال فراموشی ماشین خود را پیدا کرد

(image)

برای همه ما اتفاق افتاده است که وسیله ای را در جایی قرار داده باشیم و مدتی بعد که در پی آن هستیم، در پیدا کردن آن ناموفق بوده باشیم. گاهاً ممکن است ساعت ها و حتی روزها نیز به دنبال آن وسیله بگردیم، اما مسلماً اتفاقات این چنینی قابل مقایسه با مرد آلمانی که 20 سال پیش ماشین خود را گم کرده بود نیست.

طبق گزارش Metro، مرد مسنی که حالا 76 سال دارد، در سال 1997 گزارش داد که ماشین فولکس واگن پاسات خود را پس از پارک کردن در پارکینگی در فرانکفورت گم کرده و این ماجرا را فراموش کرده است. حالا پس از گذشت این مدت زمان طولانی، زمانی که این پارکینگ مراحل تعطیلی خود را طی میکند، پاسات پیدا شده است، البته این ماشین دیگر قابل استفاده نیست.

گزارش محلی، این داستان را اینگونه توضیح داده است:

بیست سال پیش، مردم در صلح و آرامش زندگی میکردند. اما یک نفر چیزی را فراموش کرد و فقط گهگاهی مخفیانه به این موضوع فکر میکرد که ماشینش امروز ممکن است کجا باشد. یک روز سرانجام پلیس زنگ میزد و ماشین برمیگردد. البته ماشین هیچوقت جایی نرفته بود.

برای مدت 2 دهه، ماشین دقیقاً جایی بود که راننده آن را پارک کرده بود. در پارکینگی در یک ساختمان تجاری، در حال زنگ زدن بود و این موضوع احتمالا ادامه پیدا میکرد، اگر این ساختمان در حال تخریب نبود. تنها در همین موقعیت بود که ماشین فراموش شده توانست جلب توجه کند.  با این حال زمانیکه مرد 76 ساله ماشین محبوب قدیمی خود را در حال زنگ زدن دید، تصمیم گرفت که در آخرین سفر او را گورستان ماشین منتقل کند.

 

مردی پس از 20 سال فراموشی ماشین خود را پیدا کرد